تهیه و شناسایی نانو اکسیدترکیبی روی و قلع به صورت هسته- پوسته و بررسی خاصیت حسگری آن نسبت به گاز اتانول

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نانوسیم‌های اکسید روی به همراه لایه نازکی از نانواکسیدهای قلع دو و چهار ظرفیتی از نوع ساختارهای هسته- پوسته و ترکیبی p-n بر روی یک بستر سیلیکونی سنتز شده و با روش‌های مختلف از قبیل پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی شناسایی شده‌اند. بررسی الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) ساختار ترکیبی، نشان می‌دهد که در نمونه‌ مورد نظر، لایه نازک اکسید قلع، ازنانو اکسیدهای قلع دو و چهارظرفیتی تشکیل شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ساختار هسته- پوسته نشان می‌دهند که لایه نازکی ازنانو اکسید قلع به ضخامت حدود 50 نانومتر بر روی نانوسیم‌های اکسید روی تشکیل شده است. در ادامه تحقیق انجام شده، رفتار حسگری ساختار سنتز شده نسبت به گاز اتانول و کربن مونوکسید مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از ساختارهای ترکیبیp-n حداکثر حساسیت نسبت به غلظتppm 500 گاز اتانول را نسبت به ساختار خالص نانوسیم‌های اکسید روی، 5/3 برابر می‌کند. همچنین ساختار ترکیبی سنتز شده نسبت به گاز مداخله‌گر کربن مونوکسید هیچ گونه حساسیتی بروز نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها