حذف نیترات از آب با روش انعقاد الکتریکی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق حذف نیترات از منابع آبی با بررسی جامعی از عوامل موثر بر فرایند انعقاد الکتریکی، از جمله ولتاژ، زمان الکترولیز، فاصله بین الکترودها، غلظت اولیه نیترات، و pH محلول بررسی شد. در این تحقیق از دو فلز فولاد ضد زنگ به عنوان آند و آهن به عنوان کاتد استفاده شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دادند که به طور کلی با افزایش ولتاژ و کاهش متغیرهایی از جمله غلظت اولیه نیترات و فاصله بین الکترودها می‌توان به درصد چشمگیری از حذف نیترات دست یافت. همچنین حداکثر بازده حذف نیترات در شرایط عملیاتی زمان الکترولیز: 180 دقیقه، فاصله بین الکترودها: 4 سانتی‌متر، ولتاژ: 25 ولت، غلظت اولیه نیترات: 150 میلی‌گرم بر لیتر و pH محلول: 8 برای آند فولاد ضد زنگ، 88 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها