بررسی اثر نانولوله‌های کربنی چند‌ جداره بر فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق نانولوله‌های کربنی چند جداره1 به روش رسوب‌دهی بخار شیمیایی2 سنتز و ساختار بلوری و ابعاد آنها به کمک آنالیز‌های XRD، FTIR و SEM بررسی، و آنگاه، به منظور بررسی تأثیر آن در فرایند تشکیل هیدرات گازی به‌کار گرفته شد. به این منظور، نانوسیال حاوی نانولوله‌های کربنی چند جداره با غلظت 1% وزنی تهیه شد که در جهت حصول به پایداری بلند مدت از 5/1 گرم عوامل فعال‌کننده سطحی SDS استفاده شد. سپس از نانوسیال حاصل در فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی حاوی 7/92% متان تحت شرایط psi1000 و K277 استفاده شد. برای مقایسه نتایج، یک نمونه شاهد حاوی 100 گرم آب مقطر حاوی 5/1 گرم SDS به‌کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن‌اند که استفاده از نانولوله‌های کربنی چند جداره در آب زمان القای فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی را 5/57% کاهش و ظرفیت ذخیره‌سازی را 5/12% افزایش می‌دهد. این موضوع شرایط را برای توجیه اقتصاد فناوری هیدرات در ذخیره‌سازی گاز طبیعی تسهیل می‌کند. به علاوه، میزان تجزیه هیدرات تشکیل شده 1/23% کمتر شده که امکان انتقال گاز را به مسافتهای طولانی‌تر فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها