بررسی عملکرد همبستگی چینه‌ای خودکار مبتنی بر پارامتر هاسدورف و متوسط سیگنال نمودار چاه‌پیمایی

نویسندگان

چکیده

درک درست از چگونگی توالی لایه‌های زمین‌شناسی و امتداد و ناپیوستگی‌های احتمالی آن‌ها برای مشخصه‌سازی مخازن نفت و گاز بسیار پراهمیت است. هدف از همبستگی چینه‌ای، تبیین مرزهای زمین‌شناسی برای ساخت یک مدل سه‌بعدی از مخزن است. این فرایند معمولاً به‌صورت دستی صورت می‌پذیرد، از این‌رو متأثر از سلیقه افراد تحلیل‌گر ممکن است نتایج متفاوتی به‌دست آید. به‌کارگیری الگوریتم خودکار به‌منظور شناسایی مرزهای زمین‌شناسی، علاوه بر تسهیل تطابق چینه‌ای و حذف ناسازگاری‌های ناشی از تحلیل دستی موجب صرفه‌جویی در میزان هزینه و زمان خواهد شد. در این پژوهش از مشخصه‌های آماری و فرکتالی (دارای شکل هندسی فروریخت) برای تشخیص الگوی نمودارهای چاه‌پیمایی استفاده شده است. روش به‌کارگرفته شده برای تعیین مشخصه فرکتالی، آنالیز تبدیل موجک است. شناسایی الگوی مشابه در چاه‌های مشاهده‌ای با الگوی به دست آمده از چاه شاهد (چاهی که از پیش محل مرزهای زمین‌شناسی در آن مشخص شده باشد) اساس کار این الگوریتم است. الگوریتم تطابق چینه‌ای خودکار بر داده‌های نمودارهای چاه‌پیمایی 4 حلقه چاه از یکی از میادین جنوب غرب ایران آزمایش شده است. در این جهت، یکی از مرز‌های زمین‌شناسی در چاه شاهد به‌عنوان مرز مورد مطالعه انتخاب شده و هدف یافتن عمق مرز متناظر با آن در دیگر چاه‌های میدان مورد مطالعه است. روش خودکار عمق مرز زمین‌شناسی مورد جستجو را در تمامی چاه‌ها با موفقیت تشخیص داد. اختلاف اندک عمق به دست آمده به کمک روش خودکار نسبت به روش دستی در حدود 07/1 متر است که از کارایی روش خودکار مبتنی بر ابعاد فرکتالی در تطابق چینه‌ای حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها