مروری بر زیست‌دیزل از روغن کرچک و بررسی پارامترهای مؤثر بر تولید

نویسندگان

چکیده

امروزه، به دلیل افزایش جمعیت جهان، افزایش آلودگی‌های زیست محیطی، افزایش بهای نفت و کاهش ذخایر نفتی، پژوهش‌های زیادی در زمینة یافتن منابع سوختی مناسب و زیست سازگار انجام می‌شود. زیست‌دیزل یکی از منابع سوختی مناسب است که می‌تواند به جای سوخت‌های فسیلی چون نفت، گازوئیل و زغال سنگ مصرف شود. سوخت‌های فسیلی منابعی محدودند و باعث آلودگی‌های زیست محیطی می‌شوند، در حالی که زیست‌دیزل از منابع تجدیدپذیر و زیست سازگار تولید می‌شود و مقدار گازهای گلخانه‌ای گسیل شده از زیست‌دیزل در مقایسه با سوخت‌های فسیلی ناچیز است. برای تولید زیست‌دیزل از منابع مختلفی می‌توان سود جست. امروزه، برای تولید زیست‌دیزل، اغلب از فرایند استری شدن در حضور کاتالیست‌های مختلف قلیایی، اسیدی و آنزیمی و یک الکل (اتانول، متانول، پروپانول و بوتانول) استفاده می‌شود. در این مطالعه مروری، پارامترهای مؤثر بر تولید زیست‌دیزل نظیر دمای فرایند، زمان، نسبت الکل به روغن، درصد کاتالیست در حضور کاتالیست‌های قلیایی با استفاده از روغن کرچک بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها