مرورى بر عوامل مؤثر در تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى

نویسندگان

چکیده

تخمیر در تاریکى یکى از روش‌هاى زیستى تولید هیدروژن، فرایندی چند محصوله و بسیار پیچیده است که عوامل زیادى بر آن تأثیر می‌گذارند. در این مطالعه، با مرور بر عوامل مؤثر در تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى، شامل آماده‌سازی تلقیح، دما، pH، فشار جزئى هیدروژن، زمان ماند هیدرولیکى، نوع زیست واکنش‌گاه، نوع و غلظت رشدمایه، نوع و غلظت مواد مغذى بر تولید هیدروژن بررسى شده است. قسمت عمدة مطالعات در شرایط عملیات ناپیوسته و براى گلوکز و ساکارز به عنوان رشدمایه انجام شده است. تحقیقات آتی باید به سمت بررسى تولید هیدروژن در عملیات پیوسته و بهره‌گیری از رشدمایه‌هاى کم‌هزینه و پسماندهاى واقعى هدایت شوند.

کلیدواژه‌ها