مروری بر روش‌های تولید ذرات سیلیکای نانو متخلخل

نویسندگان

چکیده

ذرات سیلیکا در ابعاد میکرومتری با حفره‌های نانومتری از قابلیت مطلوبی برای استفاده در داخل ستون‌های کروماتوگرافی مایع با کارایی زیاد و در اغلب فرایندهای جداسازی برخوردارند. همچنین، این ذرات در مقیاس نانومتری و میکرومتری، دارای کاربردهای فراوانی به عنوان حامل دارو، پایه کاتالیست، جاذب و پایة جاذب، حسگرها و بسیاری موارد دیگر است. از این‌رو، در این مقاله، روش‌ها

کلیدواژه‌ها