شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت رژیم جریانی دو فازی تیلور گذرنده از یک کانال واکنشگاه مونولیتی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق، انتقال حرارت در یک کانال واکنشگاه مونولیتی تحت رژیم جریانی تیلور با بهره‌گیری از شبیه‌سازی CFD مطالعه شده است. به منظور شبیه‌سازی هیدرودینامیکی رژیم تیلور، این رژیم را به صورت دوره‌ای با تقارن محوری فرض کردیم و برای ردیابی فصل مشترک گاز- مایع در یک سلول واحد از روش VOF بهره گرفتیم. در این حالت حباب ساکن است و جریان مایع از روی آن عبور می‌کند. به منظور بررسی اثر افزودن حباب تیلور بر انتقال حرارت جریان دو فازی گذرنده از یک کانال واکنشگاه مونولیتی، شبیه‌سازی CFD انتقال حرارت جریان تک فازی صرفاً مایع هم انجام شده است و اعداد ناسلت موضعی و متوسط جریانهای تک فازی و دوفازی با هم مقایسه شده اند. در ادامه تأثیر عدد موئینه و کسر حجمی گاز بر انتقال حرارت مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که در هر عدد موئینه خاص با افزایش کسر حجمی گاز، عدد ناسلت متوسط افزایش می‌یابد و در یک کسر حجمی ثابت با افزایش عدد موئینه تا حدود 2/0 میزان عدد ناسلت متوسط افزایش می‌یابد و سپس با افزایش هرچه بیشتر عدد موئینه عدد ناسلت متوسط به آرامی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها