مروری بر تأثیر تنش‌های مختلف در ذخیره بتاکاروتن در ریزجلبک‌ها

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین دگرگشته (متابولیت)‌های تولید شده از ریزجلبک‌ها، بتاکاروتن است که در تهیه لوازم‌آرایشی، آنتی‌اکسیدان (پاداکنده) و پیش‌ساز ویتامین ‌A کاربرد فراوان دارد. استفاده از ریزجلبک‌ها برای تولید بتاکاروتن به دلیل نیازهای تغذیه-ای‌کمتر، بازده و سرعت بیشتر، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه، تأثیر تنش‌های مختلف نوری، دما، شوری و قحطی مواد مغذی‌ بر رشد ریزجلبک‌ها و تجمع بتاکاروتن در آن‌‌ها مورد بررسی قرارگرفته ‌است. نتایج حاصل از تحقیقات گزارش شده، افزایش محتوای بتاکاروتن با افزایش غلظت نمک در تنش شوری را نشان می‌دهد. هرچند در غلظت های بسیار زیاد ذخیره بتاکاروتن کاهش می‌یابد. همچنین، تنش کمبود مواد مغذی برای منبع نیتروژن و فسفر بیشترین تأثیر را بروز داده است. عامل نور نیز به صورت کمی و کیفی بررسی شده که در میان تنش‌های دیگر بیشترین تأثیر را داشته است. کنش چند تنش به طور همزمان را نیز می‌توان به منظور تولید بتاکاروتن به کار برد.

کلیدواژه‌ها