گوگردزدایی اکسایشی دی‌بنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاماآلومینا

نویسندگان

چکیده

اخیراً کاربرد مایعات یونی، به عنوان نسل جدید کاتالیست‌های فرایند گوگردزدایی اکسایشی مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. بهای گزاف مایعات یونی و جداسازی دشوار آنها از محیط واکنش، مهمترین مشکلات به‌کارگیری این ترکیبات در مقیاس صنعتی است. در این تحقیق، با هدف رفع مشکلات یادشده و کاهش مقدار مصرف مایع یونی، تثبیت مایع یونی NMP.FeCl3 بر روی پایه گاما‌آلومینا انجام شده است. کاتالیست جامد با استفاده از آزمون‌هایXRD و FTIR بررسی و عملکرد آن در حذف دی‌بنزوتیوفن از نمونه سوخت مایع هیدروکربنی با غلظت µg/g500 گوگرد، ارزیابی شده است. براساس نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی (GC-FID)، تحت شرایط عملیاتی دمای 40 درجه سلسیوس، نسبت کاتالیست به سوخت g/mL 2/0 و نسبت مولی عامل اکسنده به گوگرد خوراک 4، طی مدت زمان 90 دقیقه بیش از 98% دی‌بنزوتیوفنل از نمونه سوخت حذف شده که حاکی از عملکرد بسیار بالای این کاتالیست در حذف ترکیبات تیوفنی مقاوم، بدون نیاز به حلال استخراج محصولات واکنش، بوده است.

کلیدواژه‌ها