روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب در برج‌های خنک‌کننده مرطوب

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های تبریدی، برج‌های خنک‌کننده مرطوب است. قابلیت خنک‌سازی این برج، آن را قادر به فعالیت در گستره آب‌و‌‌هوایی وسیعی کرده است. در این برج‌ها، قسمتی از آب بازگشتی از منبع گرم در طول حرکت در پرکن‌ها تبخیر می‌شود. تبخیر و نیز تخلیه اضافی، نشتی، به بیرون پاشیدن، سرریز جریان، اتلاف هواخورد و بیرون‌اندازی نیز باعث اتلاف آب در برج می‌شود. ازآنجاکه سرزمین ایران در منطقه‌ای کم آب واقع‌شده، استفاده بهینه از منابع آب، یک ضرورت به‌شمار می‌آید. در این مطالعه، راه‌های کاهش مصرف آب در برج‌های خنک‌کننده مرطوب بررسی و آثار اجرای این راهکارها بر روی برج خنک‌کننده مرطوب از نوع جریان متقابل در منطقه البرز به‌عنوان نمونه مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهند که با اجرای راهکارهای ساده و صرف هزینه اندک می‌توان در حدود 1300 مترمکعب در یک دوره سه‌ماهه در تابستان در مصرف آب صرفه‌جویی کرد.

کلیدواژه‌ها