تأثیر روکش‌دهی نشاسته بر پایداری نانوذرات دوفلزی آهن- نیکل

نویسندگان

چکیده

بررسی مقایسه‌ای نانوذرات دو فلزی آهن- نیکل بدون روکش، و نانوذرات دو فلزی آهن- نیکل با روکش نشاسته صورت گرفت. نانوذرات دو فلزی آهن- نیکل از روش احیا در دمای C 25 و تحت شرایط گاز آرگون سنتز شدند. تأثیر نشاسته به عنوان پایدار کننده نانوذرات آهن بر پایداری محلول و ابعاد نانوذرات بررسی شد. خواص نانوذرات روکش شده آهن- نیکل و نیز نانوذرات آهن- نیکل بدون بهبودبخشی سطح، با استفاده از دستگاه های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراکندگی دینامیکی نور (DLS) و نیز تصاویر مربوط به زمان ته نشینی بررسی شدند. نتایج ناشی از افزودن نشاسته محلول در آب به ساختار نانوذرات، حاکی از کاهش قطر نانوذرات از حدود 80 نانومتر (نانوذرات آهن- نیکل) به حدود 30 نانومتر (نانوذرات آهن-نیکل روکش شده با نشاسته) و نیز افزایش زمان ته نشینی ذرات سوسپانسیون بود که نشان می دهد محلول حاوی نانوذرات روکش شده با نشاسته پایدار بوده است.

کلیدواژه‌ها