ریزجلبک‌ها و عوامل مؤثر بر کشت آنها

نویسندگان

چکیده

ریزجلبک‌ها از انرژی نور خورشید برای کاهش کربن‌دی‌اکسید و تبدیل آن به زیست توده‌ای (توده جرمی) با ارزش حرارتی زیاد، استفاده می‌کنند. یکی از خواص مهم ریزجلبک‌ها توانایی فوتوسنتز هر یک از سلول‌های ریزجلبک است. ریزجلبک‌ها نسبت به گیاهان خاکی بسیار سریع‌الرشدند و می‌توانند انرژی نور خورشید را با کارایی 10 تا 50 برابر سایر گیاهان خاکزی به دام اندازند و زیست تودة فراوانی تولید کنند. در چندین دهه اخیر، کاربردهای فراوانی برای ریزجلبک‌ها بیان شده است. در مقدمه این پژوهش ریزجلبک‌ها، مزایا، اهمیت و کاربردهای صنعتی آن‌ها بیان، و سپس در بخش بعدی انواع کشت آن‌ها بررسی شده است. بخش مهمی از این مقاله نیز به بررسی عوامل مؤثر در کشت آن‌ها اختصاص یافته است. کربن، حذف اکسیژن، توازن بین کربن‌ دی‌اکسید و اکسیژن و مبادله گاز، نیتروژن، ریزمغذی‌ها، اختلاط، نور، دما، pH، فشار و شوری، از عوامل مؤثر در کشت ریزجلبک به‌شمار می‌آیند که به تفصیل بررسی شده‌اند. سترون‌سازی و قابلیت تمیزکاری نیز عوامل مهم در ساخت فوتوزیست‌راکتورند که برای یک کشت مؤثر باید مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها