تهیه فیلم‌های نازک (نازک لایه) از ترکیبات آلی با استفاده از لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت

نویسندگان

چکیده

فیلم نازک (نازک لایه)، لایه‌ای از مواد آلی با ضخامتی در حد نانومتر تا میکرومتر است. سنتز کنترل‌شده فیلم‌های نازک موضوع مهمی در کاربردهای آنهاست. فیلم های نازک آلی با ضخامت نانومتری، ساختارهایی مفید برای کاربرد در حسگرها، شناساگرها، نمایشگرها و اجزای مدارهای الکترونیکی به‌شمار می‌آیند. لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت از روش‌های کاربردی تهیه فیلم‌های نازک محسوب می‌شوند. در لایه نشانی چرخشی، نیروهای مرکزگریز مایع را در جهت شعاع به خارج می‌رانند و نیروی گرانروی و کشش سطح سبب ایجاد یک فیلم فرا نازک بر روی رشدمایة مسطح می شوند. فیلم‌های لانگمور- بلاجت، فیلم‌های نازک آلی با خواص منحصر به فرد، ضخامت قابل کنترل، یکنواختی سطح و درجه بالایی از نظم جهت‌دار هستند که سبب می‌شوند این فیلم‌ها گزینه مناسبی برای کاربرد در حسگرها باشند. در این مقاله جنبه های مختلف فیلم های نازک مبتنی بر لایه نشانی چرخشی و لانگمور- بلاجت بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها