بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی در جذب کمپلکس وانادیم- EDTA بر روی کربن فعال

نویسندگان

چکیده

یکی از روش‌های جداسازی وانادیم از منابع ثانویه حاوی این فلز، استخراج با بهره‌گیری از محلول آبی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) است. در این مقاله، جداسازی وانادیم از فاز آبی به روش جذب سطحی مطالعه شده است. به‌دلیل عملکرد مناسب کربن فعال در جذب مواد آلی، از یک کربن فعال تجاری برای جذب کمپلکس وانادیم-EDTA استفاده شد. اثر پارامترهای عملیاتی مهم، شامل غلظت اولیه وانادیم (Ci,V)، نسبت مولار EDTA به وانادیم (L/M)، دما (T) و pH اولیه محلول (pHi) بر روی ظرفیت جاذب بررسی شده است. از روش پاسخ سطح (RSM) برای بهینه‌سازی شرایط عملیاتی بهره‌گیری و مدلی مناسب برای پیش‌بینی رفتار سیستم ارائه شد. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، در شرایط بهینه ppm 200 = Ci,V، 2 = L/M، C° 30 = T و 2 = pHi، بیشترین ظرفیت جذب معادل mg/g 7/14 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها