بهینه‌سازی تزریق آب، گاز و تزریق متناوب آب و گاز توسط الگوریتم سرد شدن پیوسته

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی از تزریق متناوب آب- گاز، افزایش بازده جاروبی گاز، از طریق کنترل تحرک‌پذیری این جبهه، با تزریق متناوب لخته‌های آب است. خواص سنگ، خواص سیال، ناهمگنی، روش تزریق و پارامترهای آن از جمله عوامل تأثیرگذار بر فرایند به‌شمار می‌آیند. در این مطالعه برای بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی موثر در یک فرایند تزریق، یک شبیه‌ساز به همراه الگوریتم بهینه‌سازی سردشدن پیوسته1 با هم ادغام ‌شده‌ و یکی از مخازن نفتی دریایی ایران بررسی می‌شود. چند سناریوی متفاوت برای تزریق آب و گاز (به صورت مجزا) و همچنین تزریق متناوب آن‌ها بررسی می‌شود. در هر سناریو پارامترهایی که به صورت عملیاتی قابل تغییرند، به عنوان متغیر و بازیافت نهایی نفت به عنوان تابع هدف در نظر گرفته می‌شود. در فرایند بهینه سازی تلاش می‌شود که با در نظر گرفتن مقادیر مناسب برای پارامترهای الگوریتم بهینه‌سازی، بازه جستجو برای پاسخ بهینه به صورت مناسبی پوشش داده شود.

کلیدواژه‌ها