مدلسازی و بررسی عوامل مؤثر بر تبدیل زیستی روغن کرچک به اسید لینولئیک مزدوج با استفاده از گونه‌های لاکتوباسیلوس

نویسندگان

چکیده

اسید لینولئیک مزدوج CLA، از جمله اسیدهای چرب با خواص زیستی بسیار مفید، مانند تقویت سیستم ایمنی بدن است و می‌تواند به منظور تولید فراورده‌های غذایی فراسودمند به‌کار گرفته شوند. به این جهت، تبدیل زیستی روغن کرچک به اسید لینولئیک مزدوج با به‌کارگیری گونه‌های لاکتوباسیلوس بررسی و مدلسازی شد. در میان باکتریهای بررسی شده، باکتریهای لاکتوباسیلوس پلانتاروم PTCC1058 و سپس PTCC1745 از بیشترین توانایی در تولید اسید لینولئیک مزدوج برخوردار بودند. بیشترین بازده تولید با استفاده از آنزیم لیپاز رنکو و شویندة تویین 80 به دست آمد. افزودن قندهای فروکتوز و ساکاروز به محیط کشت به کاهش بازده تولید CLA انجامید. این کاهش برای ساکاروز بیشتر بود. مدلسازی میزان تولید CLA و به حداکثر رساندن آن با بهره‌گیری از روش پاسخ سطحی انجام شد. بیشترین بازده تولید CLA برای باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم PTCC1058 در نقطه غلظت روغن mg/mL6/4، درصد وزنی سلول شسته شده %w/v 15 و زمان 121 ساعت به میزان 11/37% حاصل شد و بیشترین غلظت CLA تولید شده نیز در غلظت روغن mg/mL10، درصد وزنی سلول شسته شده %w/v 15 و زمان 92/173 ساعت به میزان mg/L 6/2177 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها