معرفی نانوبلور‌ها به عنوان یک فناوری نوین در تولید نوشیدنی‌ها و محصولات غذایی فراسودمند

نویسندگان

چکیده

یکی از فناوری‌های موفق در صنعت داروسازی برای انتقال کنترل شده داروها، فناوری نانوبلورهاست که می‌توان از این فناوری در صنایع غذایی نیز بهره گرفت. نانوبلورها موادی‌اند که دست‌کم دارای یک بعد کوچکتر از 100 نانومترند و از یک یا چند اتم در آرایش بلوری تشکیل می‌شوند، یا به معنی دیگر نانوذراتی با ماهیت بلوری هستند. نانوبلورها به دو صورت می‌توانند برای حمل مواد مؤثر به‌کار روند: 1. نانوبلورها خود حامل ماده مؤثر باشند، 2. نانوبلورهای زیست فعال که به‌خاطر شرایط محیط یا فرآوری، مانندpH ، اکسیژن، نور و دما در معرض تجزیه شدن‌اند، می‌توانند با یک لایه بسپاری محافظ پوشیده شوند و م

کلیدواژه‌ها