مطالعه اثر خواص سطحی بر شدت تشکیل رسوب روی سطوح اصلاح شده

نویسندگان

چکیده

در میان روش‌های مختلف کاهش رسوب، اصلاح سطح یکی از روش‌های نو، سازگار با محیط زیست و کارآمد به‌شمار می‌رود. در این روش، با بهره‌گیری از پوشش‌های مختلف، سطح انتقال حرارت روکش می‌شود که در نتیجه این کار، بر هم‌کنش‌های بین رسوب و سطح اصلاح و قدرت چسبندگی رسوب به سطح کاهش می‌یابد. بنابراین سطح با رسوب خیس نمی‌شود و به این ترتیب از شدت تشکیل رسوب کاسته می‌شود. در مطالعات مختلفی به بررسی اثر خواص سطحی بر پارامترهای کمّی رسوب پرداخته شده است. در این مقاله به مروری جامع دربارة اثر پارامترهای انرژی سطح بر سازوکارهای رسوب در مطالعات مختلف می‌پردازیم. پژوهش‌های گوناگون انجام شده در گذشته در خصوص اثر انرژی و خواص سطح بر تشکیل رسوب، گاه به گزارش نتایج متناقضی انجامیده‌اند که در این مطالعه به تحلیل آنها پرداخته‌ایم. در پایان، مطالعات این مقاله نشان می‌دهد که فقدان یک پارامتر کلی و مؤثر، تابع خواص انرژی سطح که بتواند بر کاهش رسوب تأثیر بگذارد، به‌شدت حس می‌شود

کلیدواژه‌ها