اندازه‌گیری آزمایشگاهی رسوب آب خنک‌کننده در مبدل حرارتی با جریان حلقوی

نویسندگان

چکیده

آب در حکم یکی از پر کاربردترین سیالات انتقال گرما در واحدهای صنعتی، برای تشکیل رسوب در مبدل‌های حرارتی از پتانسیل زیادی برخوردار است. در این تحقیق، تعداد زیادی آزمایش به منظور اندازه‌گیری رسوب آب خنک‌کننده در یک مبدل حرارتی با جریان حلقوی به قطر هیدرولیکی mm 40، تحت جریان انتقال گرمای جابه‌جایی اجباری انجام شده است. این آزمایش‌ها به منظور بررسی اثر پارامترهایی چون سرعت سیال (m/s 019/0، 037/0، 058/0) و شار گرمایی (W/m2 24631، 18520، 16180) بر مقدار دمای سطح، ضریب انتقال گرما و مقاومت رسوب صورت گرفته است. در این تحقیق، از افزایش دمای سطح انتقال گرما با گذشت زمان به عنوان شاهدی برای تشکیل رسوب در روی سطح استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش سرعت سیال، دمای سطح انتقال حرارت کاهش، ضریب انتقال حرارت افزایش و مقاومت رسوب کاهش می‌یابد. همچنین مشاهده شد که با افزایش شار گرمایی، دمای سطح انتقال حرارت افزایش، ضریب انتقال حرارت کاهش و مقاومت رسوب افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها