مروری بر نانوساختارهای فلزی پلاسمونی و روش ساخت آنها

نویسندگان

چکیده

امروزه نانوساختارهای فلزی به دلیل برخورداری از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی منحصربه‌فرد بسیار مورد توجه‌اند. در این مقاله مروری، انواع روش‌های تهیه و سنتز نانوساختارهای فلزی را ارائه می‌کنیم که به کنترل شکل و ابعاد آنها منجر می‌شود. از میان این نانوساختارهای فلزی، نانوسیم‌های نقره، از جهت خواص پلاسمونی و امکان بالقوه در کاربردهای الکترونیک نوری، مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین، روش‌های فیزیکی و شیمیایی در سنتز نانوسیم‌های نقره به تفصیل بررسی شد. همچنین با کاربردهای دو احیاء‌کننده در روش جدید، حکاکی و تشکیل نانوساختارهای هسته پوسته، در تولید نانوساختارهای نقره آشنا می‌شویم. پی برده‌اند که روش پلی‌اُل یکی از موفق‌ترین روش‌ها در سنتز کنترل شده نانوسیم‌های نقره است که در کنار سازوکار ساخت نانوسیم‌ها در این مقاله ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها