زیست‌راکتور غشایی: مروری بر پارامترهای عملیاتی و پارامترهای مربوط به خصوصیات زیست‌توده

نویسنده

چکیده

زیست‌راکتور غشایی ( (MBRعبارت است از ادغام سامانة زیستی و غشایی، و به دلیل مزایای بارز آن نسبت به سامانه‌های سنتی حذف آلاینده‌های آلی و معدنی، نیز ریزاندامگانها از فاضلاب شهری و صنعتی، کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. به‌منظور رسیدن به کیفیت بالای فاضلاب تصفیه شده و کاهش گرفتگی در سامانه‌های زیست‌راکتور غشایی، باید عوامل متعددی بهینه‌سازی شوند. در این تحقیق، ابتدا انواع زیست‌راکتور غشایی از لحاظ میزان هوادهی، ساختار، جنس و مدول غشاء مرور می‌شود. سپس به پارامترهای عملیاتی تأثیر گذار بر عملکرد زیست‌راکتور غشایی نظیر زمان ماند هیدرولیکی، زمان ماند لجن، غلظت و نوع خوراک ورودی، هوادهی، عملکرد غشا و گرفتگی غشا و نیز پارامترهای مربوط به خصوصیات زیست‌توده نظیر غلظت زیست‌توده، توزیع ابعاد ذرات، محصولات میکروبی (مواد بسپاری خارج سلولی و محصولات محلول میکروبی) و ریخت‌شناسی زیست‌توده، نظر انداخته شده است.

کلیدواژه‌ها