روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع، شامل گوگردزدایی هیدروژنى، اکسایشی، جذبی، زیستى، استخراجی و گوگردزدایى با آب فوق بحرانى مطالعه شد. نقاط ضعف و قوت، پارامترهاى موثر و چالش‌هاى پیش روى هر کدام از روش‌ها کاویده شد. در بین روش‌هاى یادشده روش‌هاى گوگردزدایی هیدروژنى، اکسایشى و جذبى داراى فناورى صنعتى‌اند، ولى روش-هاى گوگردزدایی زیستى، استخراجى و گوگردزدایی با آب فوق بحرانى فناورى صنعتى ندارند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. علیرغم پیشرفت‌هاى به‌دست‌آمده، همچنان متداولترین روش صنعتى براى حذف گوگرد، گوگردزدایی هیدروژنى است. هر چند این روش نیز خود معایبى دارد. پژوهشگران در حوزه‌های پالایش نفت، تلاش مى‌کنند با بهبود و ارتقاى روش‌هاى گوگردزدایی فعلى و یافتن روش‌هاى گوگردزدایی جدید به فناوری‌ صنعتى تولید سوخت‌هاى فسیلى پاک دست یابند.

کلیدواژه‌ها