طراحی و مدل‌سازی یک فرایند تقطیر چندجزئی به روش نیوتون- رافسون بهبودیافته

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر، یک ستون تقطیر چندجزئی به کمک روش مرحله‌ی تعادلی مدل‌سازی شده است. مدل‌سازی با حل مجموعه‌ی معادلات حاکم بر روش نیوتون- رافسون بهبودیافته انجام شده است. در این تحقیق سعی شده برای حصول اطمینان از همگرایی روش نیوتون و افزایش سرعت رسیدن به جواب نهایی، ابتدا حدس‌های اولیه تصحیح و سپس به عنوان ورودی داده شوند. تصحیح حدس‌های اولیه با استفاده از روش جداسازی معادلات انجام شده است. مدل‌سازی در گام اول روی یک ستون تقطیر موجود انجام شده و در گام بعدی، این ستون با تعیین مقادیر بهینه برای پارامترهای عملیاتیِ مؤثر، بازطراحی شده است. برای ارزیابی دقت نتایج مدل‌سازی، جواب‌های حاصل با نتایج یک پژوهش مشابه مقایسه شده‌اند. مقایسه‌ها انطباق کاملی میان نتایج نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Modeling of a Multicomponent Distillation Process by Modified Newton-Raphson Method