مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش به منظور حذف کروم و نیکل از فاضلاب صنایع آبکاری

نویسندگان

چکیده

به دلیل تعدد واحدهای آبکاری در ایران و حجم چشمگیر فاضلاب تولیدی آن، تصفیه فاضلاب حاصل در این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. نانوصافش بدلیل مزایای متعدد گزینه مناسبی برای این منظور محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شار و میزان دفع کروم و نیکل از طرفی به فرمولبندی و ساخت غشاء، و از سوی دیگر به پارامترهای عملیاتی فرایند وابسته است. همچنین، انتخاب بسپار مناسب درکنار اصلاح غشاء با استفاده از نانولوله‌ها، نانوذرات، پیوند زدن با بسپارهای آبدوست و سایر روشها می‌تواند میزان دفع را تا بیش از 90 درصد افزایش دهد و شارتراوا را تا حد مطلوبی بهبود بخشد. تغییر شرایط عملیاتی مانند فشار، غلظت، pH و دیگر عوامل نیز می‌تواند به بهبود کارایی غشاء منجر شود. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر کارایی غشاء نانوصافش به منظور حذف کروم و نیکل فاضلاب آبکاری توسط غشاءهای بسپاری نانوصافش است.

کلیدواژه‌ها