شبیه‌سازی پایداری الکتروستاتیکی ذرات اولیه تشکیل شده در بسپارش تعلیقی وینیل کلراید

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه پایداری الکتروستاتیکی و سرعت انباشت ذرات اولیه در غیاب عوامل معلق ساز ثانویه در بسپارش تعلیقی و توده‌ای وینیل کلراید به صورت کمی بر مبنای نظریة DLVO1 و مدلهای موجود برای دو ذره کلوئیدی، شبیه سازی شده است. در غیاب عوامل معلق ساز ثانویه، ذرات اولیه PVC به واسطة بار الکتروستاتیکی منفی که روی این ذرات تشکیل می‌شود، به مقدار کمی پایدار می‌شوند. این بار منفی ناشی از دی هیدروکلریناسیون است که از واکنش انتقال زنجیری رادیکال اتم کلر به زنجیر بسپاری ناشی می‌شود. تغییرات دو کمیت "ثابت سرعت همبستگی" و "نسبت پایداری" که میزان وابستگی پایداری ذرات به قدرت یونی محیط، مقدار بار منفی و دما را نشان می‌دهند، با اندازه ذرات بررسی شده است. بنابر نتایج به‌دست‌آمده، ذرات کوچکتر با وجود برخورداری از زتا پتانسیل بیشتر، دارای سرعت بالای انباشت با ذرات بسیار بزرگ در محیط هستند. افزایش دما و عکس طول دبای نیز باعث افزایش سرعت بهم پیوستن ذرات می‌شود.

کلیدواژه‌ها