ملاحظاتی دربارة تولید هیدروژن به روش تبدیل متانول با بخار آب

نویسندگان

چکیده

واکنشگاههای ریزمجرا در واکنش‌های مختلف کاتالیستی و غیرکاتالیستی برای تولید هیدروژن در پیل‌های سوختی قابل حمل کوچک، کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. در مقاله حاضر، ساختار کلی واکنشگاه ریزمجرا و نیز روش‌های لایه‌نشانی کاتالیست روی سطح مجراها مطالعه قرار شده‌اند. در ادامه، تهیه یک کاتالیست Cu-Zn-Al به همراه بهبوددهنده سریم و با استفاده از روش سل- ژل گزارش شده است. از این کاتالیست برای تولید هیدروژن به روش تبدیل متانول با بخارآب استفاده شده است و برای ارزیابی بر روی مجراهای یک ریزواکنشگاه از طریق اسپری کردن با روش ترکیبی سل- ژل و جامدات معلق پوشش داده شده است. ارزیابی کاتالیست و عملکرد ریزمجرا با استفاده از مخلوط متانول و آب به نسبت مولی 5:2 و با دبی cc/h 2 و در دماهای C270 و C290 انجام شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که کاتالیست تهیه شده دارای ساختار نانوست، به طوری که اندازه ذرات کروی ایجاد شده در ساختار کاتالیست کمتر از 60 نانومتر است. همچنین، ارزیابی صورت گرفته نشان می‌دهد که با افزایش دما از C270 به C290 میزان تبدیل متانول از 2/57 درصد به 5/70 درصد افزایش یافته و میزان هیدروژن در فاز گاز خروجی از واکنشگاه حدود 63 درصد به همراه غلظت ناچیز 1 تا 5/1 درصدی کربن‌مونوکسید بوده است.

کلیدواژه‌ها