ارتقای خواص و عملکرد نمک‌زدایی غشاهای مرکب نازک لایه اسمز معکوس با استفاده از نانوذرات

نویسندگان

چکیده

فناوری غشایی اسمز معکوس (RO) یکی از روزآمدترین و پیشرفته ترین روش های نمک زدایی از آب های شور و لب شور است. غشای مرکب نازک لایه (TFC) پلی آمیدی پر مصرف ترین غشای مورد استفاده در این فرایند به شمار می رود. با این حال، موانعی چون برقراری تبادل بین شار آب تراویده، دفع نمک، و گرفتگی، به خصوص گرفتگی زیستی، باعث افت عملکرد آن می شود. یکی از راهبردهای امیدوار کننده برای بهبود خواص غشاء TFC، ترکیب نانوذرات و نانولوله ها در نازک لایه این غشاء است. ترکیب نانوذرات و نانولوله‌ها در خلال بسپارش بین سطحی غشا TFC آثار گوناگونی دارد. نانوذراتی چون زئولیت و نانولوله های کربنی به بهبود عملکرد نمک‌زدایی و نانوذراتی نظیر نقره به بهبود مقاومت در برابر گرفتگی زیستی منجر می‌شود. در این مقاله، به بررسی آثار نانوذرات مختلف بر عملکرد نمک زدایی، خواص سطحی و کنترل گرفتگی زیستی غشاهای اسمز معکوس و موانع تجاری شدن آنها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها