معادله تجربی برای پیش‌بینی میزان آب اشباع گازطبیعی بر مبنای دادهای آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش ابتدا مدل ترمودینامیکی با بکارگیری معادله حالت پنگ-رابینسون برای پیش بینی مقدار آب همراه متان ارائه و میزان دقت آن نسبت به داده‌های آزمایشگاهی برای دماهای بین 15/273 تا15/377کلوین و فشارهای بین 5/0تا 61/34 مگاپاسکال آزموده شد؛ خطای مطلق متوسط مدل 03611/0 به‌دست آمده با استفاده از داده‌های حاصل از مدل، شکل کلی معادله برای پیش‌بینی مقدار آب‌همراه متان به‌دست آمد. سپس، برای کاهش خطای معادله نسبت به داده‌های تجربی، ضرایب معادله با استفاده از روش غیر خطی GRG تعیین شدند، خطای معادله حاصل برای داده ها در محدوده دمایی یادشده معادل 0403/0 به‌دست آمد؛ به‌علاوه، ضرایبی برای وجود ترکیبات سنگین تر ازمتان و وجود گازهای اسیدی معرفی شد.

کلیدواژه‌ها