بررسی کهولت پیشرانه‌های جامد مرکب برپایه HTPB

نویسندگان

چکیده

کهولت پیشرانه‌های جامد مرکب برپایه‌ی HTPB بررسی می‌شود که یکی از پارامترهای اصلی در ارزیابی طول‌عمر پیشرانه‌های مورد استفاده در سامانه‌های راکتی و موشکی به‌شمار می‌آید. امروزه پیشرانه‌های جامد مرکب بر پایه‌ی HTPB کارآمدترین پیشرانه برای کاربرد در موتورهای پیشرانه جامد در سراسر جهان هستند. فرایندهای کهولت پیشرانه‌های جامد مرکب می‌تواند پیامد فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی ‌باشد. در این مقاله، برخی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کهولت و روش‌های تعیین کهولت بررسی شده است. رایج‌ترین روش ارزیابی کهولت پیشرانه‌ها از طریق آزمون‌های کهولت تسریع‌یافته است که برای به دست آوردن اطلاعات در مورد مشخصه‌های کهولت در یک دوره نسبتاً کوتاه انجام می‌شود. از عمده روش‌های شیمیایی که امروزه برای تعیین حد کهولت پیشرانه‌های جامد مرکب استفاده می‌شود، اندازه‌گیری جزء محلول ساختار چسب بسپاری پیشرانه است. همچنین، از مهم‌ترین آزمون‌های فیزیکی می‌توان به آزمون‌های تنش – کرنش، تنش – آسایش، تست خزش و آزمون دینامیکی – مکانیکی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها