مروری بر فروشویی زیستی پسماندهای الکترونیکی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، افزایش تقاضا و نیمه عمر کوتاه تجهیزات الکترونیکی به انباشت آن‌ها و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی فراوانی انجامیده است. پسماندهای الکترونیکی شامل بسیاری از فلزات خطرناک‌اند که در صورت مدیریت نادرست در دقع آنها، به طور جدی جامعه انسانی را تهدید می‌کنند. از سوی دیگر، به طور میانگین، با بازیافت پسماندهای الکترونیکی می‌توان حدود 40 میلیون تن از منابع را تأمین کرد. روش‌های سنتی برای بازیافت پسماندهای الکترونیکی به دلیل هزینة گزاف و تولید محصولات جانبیِ خطرناک، ناکارامدند. فروشویی زیستی با بهره‌گیری از ریزاندامگانها روشی مؤثر، دوستدار محیط‌زیست، و اقتصادی برای بازیافت پسماندهای الکترونیکی به‌شمار می‌آید. در این مقاله، پژوهش‌های انجام شده برای بازیافت فلزات پسماندهای الکترونیکی با بهره‌گیری از فروشویی زیستی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد فروشویی زیستی برای استخراج فلزات از پسماندهای الکترونیکی بسیار کارامد است و می‌تواند تا صددرصد فلزات اساسی مانند نیکل، مس و روی، و حدود نیمی از فلز پایدار طلا را استخراج کند.

کلیدواژه‌ها