مدل‌سازی ریاضی فرایند انتقال جرم دانه زیره سبز به منظور تعیین ضریب انتشار رطوبتی آن، طی فرایند خشک شدن

نویسنده

چکیده

در این تحقیق، ضریب انتشار رطوبتی دانه گیاه زیره سبز طی فرایند خشک‌شدن لایه نازک به صورت تابعی از محتوای رطوبت آن با دو فرض صفحه‌ی دو بعدی و استوانه‌ای برای شکل دانه تعیین شد. سپس مدل‌سازی ریاضی فرایند انتقال رطوبت دانه حین خشک شدن با استفاده از روش عددی عنصر محدود انجام گرفته و نتایج حاصل از آن با محتوای رطوبت آزمایشگاهی دانه در شرایط مشابه مقایسه شد. مقدار ضریب همبستگی بین نتایج حاصل از مدل صفحه‌ی دو بعدی و داده‌های آزمایشگاهی معادل 992/0، و میزان مربعات خطا معادل 0188/0 به‌دست آمد، در حالی که مقدار ضریب همبستگی بین نتایج مدل استوانه‌ای و داده‌های حاصل از آزمایش معادل 973/0 و میزان مربعات خطا معادل 11/0 به‌دست آورده شد. به این‌ترتیب، نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که فرض صفحه‌ی دوبعدی برای دانه، همبستگی بیشتر و خطای کمتر نسبت به فرض شکل استوانه‌ای با داده‌های آزمایش را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها