بررسی پارامترهای مؤثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش احیای شیمیایی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، نانوذرات نقره به دلیل برخورداری از خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه، توجه تعداد زیادی پژوهشگر را جلب کرده‌ است. این خواص به دلیل ماهیت ذاتی نقره و نیز نسبت سطح به حجم بسیار بالای این ذرات است و به تبدیل نانوذرات نقره به یکی از پرکاربردترین نانوذرات در صنعت و پزشکی انجامیده است. هرچند روش‌های متنوعی برای سنتز نانوذرات نقره ارائه شده، اما روش احیای شیمیایی به دلیل ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ در ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﺷـﻜﻞ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﺫﺭﺍﺕ، متداول‌ترﻳﻦ روش‌ تولید این ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ به‌شمار می‌آید. در این روش، با تغییر پارامترهایی چون غلظت پیش‌ماده نقره، عامل احیا یا پایدارکننده، دما، pH و مدت زمان واکنش می‌توان اندازه و ریخت‌شناسی ذرات را به راحتی کنترل کرد. در این مقاله تلاش شده است یک بررسی اجمالی دربارة روش‌های احیای شیمیایی سنتز نانو ذرات نقره صورت گیرد و تاثیر پارامترهای موثر بر اندازه و ریخت ذرات حاصل بررسی شود.

کلیدواژه‌ها