نقش نانو ذرات آلومینیم در رفتار سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب

نویسندگان

چکیده

کاربرد نانو ذرات فلزی در مواد پرانرژی (منفجره، پیشرانه و پیروتکنیک) گسترده است. در پیشرانه‌های جامد، نانو ذرات به‌منظور بهبود بخشیدن عملکرد به عنوان افزودنی در سوخت به کار می‌روند. در این مقاله، نقش نانو ذرات آلومینیم در رفتار سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب بررسی و مطالعه خواهد شد. نانو ذرات آلومینیم یکی از مهم‌ترین اجزای پرانرژی سوخت فلزی در پیشرانه‌های جامد مرکب به‌شمار می‌آیند. بنابر مطالعات انجام شده، افزودن نانو ذرات آلومینیم، سبب افزایش آهنگ سوختن، کاهش میزان انباشتها، کوچک شدن قطر ذرات در حال سوختن، کاهش دمای آغاز احتراق، و نیز کاهش مقدار و اندازه ذرات خاکستر باقیمانده می‌شود. همچنین، مصرف نانو ذرات آلومینیم سبب کاهش نمای فشار در قانون آهنگ سوختن می‌شود. بر اساس این مطالعات، کاهش اندازه ذرات آلومینیم از میکرو به نانو، موجب افزایش تقریباً 100% در آهنگ سوختن پیشرانه‌های جامد مرکب می‌شود.

کلیدواژه‌ها