مروری بر پاکسازی زیستی آب‌های آلوده به نفت خام به کمک ریزاندامگانهای بومی

نویسندگان

چکیده

آلودگی ناشی از نشت نفت خام مشکل عمده‌ای است که از بزرگترین تهدیدها برای محیط زیست دریایی به شمار می‌آید. پس از اقدامات اولیه برای مهار گسترش آلودگی با بهره‌گیری از روش‌های فیزیکی و شیمیایی، پاکسازی زیستی بهترین و ارزانترین اقدام برای مبارزه با این آلودگی محسوب می‌شود. دامنة کیفیت پاکسازی زیستی را می‌توان با دو روش تلقیح زیستی و تحریک زیستی گسترش داد. تلقیح زیستیِ ریزاندامگانها از طریق افزودن محیط کشت غنی از مخلوط ریزاندامگانها به آب دریا و تحریک زیستی، شامل افزودن مواد مغذی به محیط آلوده، صورت می‌گیرد. در این مقاله، اثربخشی این دو روش در پاکسازی زیستی محیط‌های آلوده دریایی بررسی و مقایسه می‌شود. نتایج به‌دست آمده از تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که استفاده از محیط کشت آمیخته ریزاندامگانهای بومی، بازده پاکسازی زیستی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها