بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، بیودیزل از روغن حاصل از پیه گوسفند با بهره‌گیری از کاتالیست‌های قلیایی پتاسیم متوکسید و پتاسیم هیدروکسید و نیز متانول، به عنوان حلال، طی فرایند ترانس استری شدن تولید شد. به این منظور، اثر چندین پارامتر در تولید بیودیزل بررسی شد. بنابر نتایج به‌دست آمده، بیشترین بازده تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست پتاسیم هیدروکسید در دمای C 70، نسبت متانول به روغن 12:1، یک درصد وزنی کاتالیست، مدت زمان 60 دقیقه، دور همزن rpm 1250 به دست آمد. همچنین، شرایط بهینه برای تولید بیودیزل با بهره‌گیری از کاتالیست پتاسیم متوکسید، به ترتیب شامل C 70، 9:1، 75/1 درصد وزنی کاتالیست، 80 دقیقه زمان، و سرعت اختلاط rpm 1250 حاصل شد. علاوه بر این، بازده بیودیزل با استفاده از کاتالیست‌های پتاسیم متوکسید و پتاسیم هیدروکسید در شرایط بهینه، به ترتیب، 87 و 90 درصد به‌دست آمدند. پس از تولید بیودیزل، خواص آن نظیر گرانروی، چگالی، نقطه اشتعال، عدد ستان و غیره، بر اساس استانداردهای بین‌المللی ASTM D6751 و EN 14214 تجزیه‌وتحلیل شد.

کلیدواژه‌ها