ارائه مدل ترمودینامیکی به‌منظور پیش‌بینی دمای نقطه ابری شدن واکس

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق یک مدل ترمودینامیکی به‌منظور پیش‌بینی دمای نقطه ابری شدن واکس در نفت خام‌های واکس دار ارائه شده است. مدل پیشنهادی، از نوع مدل جامد است و نظریة محلولهای منظم با هدف محاسبه ضرایب فعالیت به‌کار گرفته شد. در محاسبه این ضرایب لازم است پارامترهایی چون آنتالپی ذوب، اختلاف ظرفیت گرمایی اجزا نیز محاسبه شود، به منظور تصحیح مدلهای قبلی، از یک ضریب تنظیمی به صورت حاصلضرب این ضریب و آنتا

کلیدواژه‌ها