شبیه‌سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین

نویسندگان

چکیده

اهمیت چشمگیر استفاده از گاز هیدروژن در صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی مطالعه گسترده در زمینه فرایند اکسایش ناقص متان را برانگیخته است. واکنشگاههای غشایی می‌توانند انتخاب مناسبی برای تولید هیدروژن و گاز سنتز باشند. در این کار، مدل یک بعدی، فشار ثابت و بی‌دررو (آدیاباتیک) در حالت پایا برای اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین مطالعه شد. نتایج نشان دادند که دما، فشار، نسبت بخار آب به متان، و مقدار متان خوراک، بر تبدیل متان و بازده هیدروژن موثرند. واکنشگاه غشایی مشکل تشکیل نقاط داغ و غیر فعال شدن کاتالیست را ندارد و در شرایط عملیاتی یکسان، بازده تولید هیدروژن آن با واکنشگاه بستر ثابت یکسان است.

کلیدواژه‌ها