گوگردزدایی زیستی، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیش رو

نویسندگان

چکیده

اعمال مقررات سختگیرانه جدید براى کاهش گوگرد در سوخت هاى فسیلى، بهره‌گیری از روش هاى اقتصادى و کارامد براى گوگردزدایى را ضروری می‌کند. گوگردزدایى زیستى با برخورداری از مزایایی چون انعطاف پذیرى پردامنه ناشی از به‌کار گرفتن سیستم‌هاى آنزیمى میکروبى، شرایط عملیاتى ملایم، ایمنى بیشتر، و آلودگى زیست محیطى کمتر، یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای رسیدن به کمترین مقدار گوگرد در سوخت است که مى تواند در گوگردزدایى صنعتى به‌کار گرفته شود. هدف از انجام این تحقیق بررسى مسائل کلیدی، پیشرفت ها و چالش هاى فرایند گوگردزدایی زیستى است. با وجود تحقیقات زیاد در این زمینه، حتى بالاترین فعالیت بدست آمده هنوز براى برآوردن الزامات صنعتى ناکافى است. براى افزایش کارایى گوگردزدایى زیستى نیازمند تحقیقات بیشترى در زمینه‌هایى چون افزایش فعالیت گوگردزدایى، یافتن مسیر‌هاى تبدیل جدید، حذف گوگرد در دماى بالاتر، استفاده از تکنیک‌هاى مهندسى ژنتیک، جداسازى سویه‌هاى جدید، بهینه‌سازى طراحى زیست واکنشگاهها و استفاده از فناوریهای تلفیقى با گوگردزدایى زیستى است.

کلیدواژه‌ها