تأثیر استفاده از توزیع‌کننده ثانویه بر هیدرودینامیک واکنشگاههای بستر سیال

نویسندگان

چکیده

در واکنشگاههای بستر سیال، افزایش شدت جریان فاز گاز باعث آشفتگی جریان، ایجاد پدیده لختگی و دور شدن از رژیم سیالیت حبابی می‌شود. همچنین، به پدید آمدن رژیم های سیالیت سریع و حمل بادی شده و کاهش کارایی واکنشگاه می‌انجامند. برای حل این مشکلات، در این تحقیق علاوه بر بهره‌گیری از توزیع‌کننده کف بستر از یک توزیع‌کننده ثانویه برای ورود فاز گاز استفاده شد. در آزمایشهای تجربی، تاثیر توزیع‌کننده ثانویه جریان گاز بر اندازه قطر حباب ها در واکنشگاه بستر سیال گاز- جامد بررسی شد. برای بررسی کاهش قطر حباب ها و سنجش نسبت قطر در حالت استفاده از توزیع‌کننده ثانویه در حالت معمولی، از روش انحراف استاندارد فشار بهره گرفته شده است. نتایج تجربی نشان داد که با استفاده از توزیع‌کننده مجدد،قطر حباب ها به میزان 50 درصد قطر اولیه کاهش یافته و این امر باعث بهبود و افزایش تماس گاز- جامد شده است.

کلیدواژه‌ها