مروری برضریب نفوذ و ضرایب انتقال جرم در نانوسیالات و کاربرد آن در فرایند جذب گاز

نویسندگان

چکیده

جذب گاز از طریق فاز مایع از روش های متداول برای جداسازی یک جزء از مخلوط گازی است. تحقیقات گسترده ای برای افزایش بازده این فرایند مانند روش های مکانیکی، افزودن مواد فعال کننده، میکروذرات و نانوذرات به فازمایع و نهایتاً اعمال میدان خارجی انجام شده است. این مقاله ابتدا به مطالعه اثر بهره‌گیری از نانوذرات برای بهبود انتقال جرم سیستم گاز- مایع پرداخته و سپس اثر استفاده همزمان از نانوذرات و اعمال میدان مغناطیسی را مورد مطالعه قرار می دهد. بررسی ها نشان می دهد که جریان های میکرونی ایجاد شده در سیال از طریق حرکتهای براونی نانوذرات، اثر گریزینگ، و افزایش زمان نگهداشت گاز در نانوسیال، نسبت به سیال پایه و بهبود انتقال گرما از عوامل توجیه کننده افزایش انتقال جرم در نانوسیالات است. وارد آوردن میدان مغناطیسی نیز باعث برقرار شدن گشتاور در نانوذرات مغناطیسی می‌شود که به افزایش حرکتهای نانوذرات می‌انجامد و نهایتاً اختلاط داخل لایه مرزی افزایش می‌یابد که به کاهش مقاومت و بهبود انتقال جرم خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها