مروری بر روش‌های ساخت غشاهای نانولوله کربنی

نویسندگان

چکیده

نانولوله کربنی به دلیل برخورداری از سطح داخلی تقریباً بی اصطکاک و مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار مطلوب، در سال های اخیر در زمره مواد جذاب برای ساخت غشا قرار گرفته است. روش های ساخت غشاهای نانولوله کربنی را می توان به پنج دسته تقسیم کرد، که عبارت‌اند از غشای نامنظم نانولوله کربنی، غشای ساخته شده در قالب آماده، فیلتر نانولوله کربنی همراستا، غشای نانولوله کربنی همراستای عمودی و غشای ماتریس مخلوط نانولوله کربنی. در چهار مورد اول، نانولوله کربنی، ماده اصلی سازنده غشا است. آنچه در ساخت این غشاها اهمیت دارد، چگونگی دستیابی به ساختار یکپارچه بی نقص از این ماده است. در نوع پنجم که غشای ماتریس مخلوط است، توزیع مناسب نانولوله ها در ماتریس بسپاری که ماده اصلی سازای غشا است، عامل کلیدی به‌شمار می‌آید. در این مقاله، این روش‌ها را تشریح و مزایا و معایب آن ها را بیان کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها