پدیده کلوخه‌ای شدن نانوذرات آلومینیم در طی احتراق یک چندسازه زمینه بسپاری

نویسندگان

چکیده

کاهش اندازه کلوخه‌های ذرات فلزی بر کیفیت احتراق موثر است. از آنجا که با کاهش اندازه ذرات، خواص ماده و رفتار توده آن‌ها تغییر می‌کند، پژوهش‌های بسیاری روی نانوذرات و کاربرد‌های آن در زمینه‌های مختلف، از جمله چندسازه‌های پر انرژی، انجام شده‌اند. مطالعات نشان می‌دهند که سازوکارها کلوخه‌ای شدن به خواص اختصاصی ذرات اولیه بستگی ندارد و به دمای اشتعال ذرات فلزی نسبت به دمای تجزیه ماتریس بسپاری و سایر پرکننده‌ها وابسته است. بر این اساس، نانو ذرات فلزی بدلیل اُفت دمای اشتعال آن‌ها نسبت به میکرو ذرات، برکیفیت کلوخه‌ها، و به‌واسطه اندازه کوچکترشان، بر کمیت کلوخه‌ها اثر می‌گذارند. برای کنترل این پدیده باید در خلال فرایند، از روش‌های مناسب برای پراکنش نانو ذرات بهره گرفت و نیز با پوشش دادن ذرات از تشکیل کلوخه‌های بزرگ جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها