لزوم توجه به ویرایش زبان و بیان مقالات علمی در نشریات فارسی

سخن سردبیر

نویسنده


عنوان مقاله [English]

The Need to Pay Attention to Language Editing and Expression of Scientific Papers in Persian Publications