همنهشت نانوذرات ترکیبات اکسید کبالت به روش احتراقی محلول و مشخصه‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از کار حاضر، همنهشت (سنتز) و مشخصه‌سازی نانوذرات ترکیبات کبالت به روش همنهشت احتراقی محلول است. به این منظور، واکنشگاهی طراحی و ساخته شد؛ از ویژگی‌های واکنشگاه، سادگی و کارایی بالایآن بوده که امکان انجام واکنش در مقیاس کوچک را فراهم آورده است. از نیترات کبالت شش‌آبه به‌عنوان اکسیدکننده و گلایسین به‌عنوان سوخت استفاده شد. همنهشت با حضور گلایسین در نسبت استوکیومتری به‌مدت یک‌ساعت و در دمای 200 درجۀ سلسیوس انجام شد. محصول با تجزیه‌های پراش پرتو ایکس و ریزبین الکترونی روبشی نشر میدانی مشخصه‌یابی شد. تجزیۀ XRD، همنهشت موفق نانوذرات ترکیبات کبالت را تأیید کرد و اندازۀ متوسط بلورَک‌های تشکیل‌شده با استفاده از معادلۀ شرر برابر 50 نانومتر محاسبه شد. تجزیۀ FE-SEM، ساختار متخلخل مواد را به خوبی نشان داد و اندازۀ متوسط ذرات در محدودۀ زیر 60 نانومتر برآورد شد. ازاین‌رو اهمیت کار حاضر در تولید این نانوذرات با یک‌روش بسیار مقرون به‌صرفه با بازده بالا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cobalt Compounds Nanoparticles Synthesized by Solution Combustion Method & Characterization

نویسندگان [English]

  • M. Dallal Barati
  • B. Khoshandam
Semnan University
چکیده [English]

The purpose of the present work is to synthesize and characterize of the cobalt oxide compounds nanoparticles by using the solution combustion method. For this purpose, a reactor was designed and fabricated. The features of the reactor are its simplicity and efficiency that allows carrying of combustion reactions in a laboratory small scale. Cobalt(II) nitrate hexahydrate was used as oxidant and glycine as fuel. Synthesis was performed for one hour at 200 °C with the presence of glycine in stoichiometric ratio as the reducing agent. The product was characterized by the X-ray diffraction and field emission scanning electron microscopy analysis. XRD analysis confirmed the successful synthesis of the cobalt compounds nanoparticles. The average size of the crystals formed was calculated to be 50 nm by using the Scherrer equation. FE-SEM analysis revealed the good porous structure of the material. The average size of the particles by this method was estimated to be below 60 nm. Therefore, the importance of the present work is in preparing these nanoparticles by a very cost-effective method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solution Combustion Method
  • Cobalt Oxide Compounds
  • Nanoparticles
Wen, W., Wu, J. M., "Nanomaterials via solution combustion synthesis: a step nearer to controllability", RSC Advances, Vol. 4,
pp. 58090-58100, (2014).
[2]       Dubey, S., Kumar, J., Kumar, A., Sharma, Y. C., "Facile and green synthesis of highly dispersed cobalt oxide (Co3O4) nano powder: Characterization and screening of its eco-toxicity", Advanced Powder Technology, Vol. 29, pp. 2583-2590, (2018).
[3]       Toniolo, J. C., Takimi, A., Bergmann, C. P., "Nanostructured cobalt oxides (Co3O4 and CoO) and metallic Co powders synthesized by the solution combustion method", Materials Research Bulletin, Vol. 45, pp. 672-676, (2010).
[4]       Li, F. T., Ran, J., Jaroniec, M., Qiao, S. Z., "Solution combustion synthesis of metal oxide nanomaterials for energy storage and conversion", Nanoscale,
Vol. 7, pp. 17590-17610, (2015).
[5]       Mukasyan, A., Dinka, P., "Novel approaches to solution-combustion synthesis of nanomaterials", International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, Vol. 16, pp. 23-35, (2007).
[6]       Ying, G., He, X., Li, M., Li, Y., Du, S., "Synthesis and mechanical properties of nano-layered composite", Journal of Alloysand Compounds,
Vol. 506, pp. 734-738, (2010).
[7]       Pfeil, T., Pourpoint, T., Groven, L., "Effects of crystallinity and morphology of solution combustion synthesized Co3O4 as a catalyst precursor in hydrolysis of sodium borohydride", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 39, pp. 2149-2159, (2014).
[8]       Vasei, H. V., Masoudpanah, S., Adeli, M., Aboutalebi, M., "Solution combustion synthesis of ZnO powders using various surfactants as fuel", Journal of Sol-Gel Science and Technology, Vol. 89, pp. 586-593, (2019).