بررسی و ارزیابی استفاده از فرایند ازن‌زنی در حذف باقیماندۀ سم کاربندازیم از محیط‌های آبی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این‌مقاله از روش ازناسیون برای حذف قارچ­کش کاربندازیم از محیط آبی استفاده شده‌است؛ این روش این‌گونه است که گاز ازنِ تولیدشده پس از عبور از یک تزریق‌کننده و سپس تبدیل آن به حباب­های ریز، به فاضلاب همنهشتی (سنتزی) تزریق می­شود. برای اندازه­گیری غلظت کاربندازیم از طیف‌نورسنج (اسپکتروفتومتر) استفاده شد. برای طراحی آزمایش از روش فاکتوریل کامل استفاده گردید. این طراحی با 2 بار تکرار برای مؤلفه‌های زمان در پنج سطح 5، 10، 15، 30 و 45 برحسب دقیقه، pH در سه‌سطح 5، 73/6 و 9 و غلظت اولیۀ کاربندازیم در سه‌سطح 2، 6 و 10 میلی­گرم بر لیتر در نظر گرفته شده­است؛ نتایج نشان‌داد حداکثر بازده حذف کاربندازیم در زمان 15 دقیقه، pH برابر با 9، غلظت ppm 10 به­میزان 91% بوده و مؤثرترین مؤلفه­ها بر روی بازده حذف کاربندازیم به­ترتیب غلظت اولیة کاربندازیم، pH اولیة فاضلاب و زمان ازناسیون بوده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Evaluation of Application of Ozonation Process in Removal of Carbendazim Pesticide Residues from the Aquatic Environments

نویسندگان [English]

  • S. Tolui
  • D. Kahforoushan
  • M. Mohammadi
Sahand University of Technology
چکیده [English]

In this paper, ozonation method is used to remove carbendazim from aquatic environment. In this method, the produced ozone gas passes through an injector and then is converted into little bubbles and finally is injected into the synthetic wastewater. Spectrophotometer was used to measure carbendazim concentration. The complete factorial method was used to design the experiment. This design is considered to be repeated for two times for time parameters at five different levels of 5, 10, 15, 30 and 45 per minute, pH levels of 5, 6.73 and 9, and initial concentration of carbendazim levels of 2, 6, and 10 mg/l. The results showed that the maximum removal efficiency of carbendazim was 91% for a period of 15 minutes, pH level of 9 and concentration of 10 ppm and the most effective parameters on carbendazim removal efficiency have been initial carbendazim concentration, initial wastewater pH and ozonation time, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Pesticides
  • Ozonation
  • Carbendazim
  • Spectrophotometer
  • Pollution
            Part, H., Carcinogenesis, C. E., Ahmad, T., "Environmental Carcinogenesis and Ecotoxicology Reviews Removal of Pesticides from Water and Wastewater by Different Adsorbents: A Review", Journal of Environmental Science and Health, No. October (2014).
[2]        Khammas, Z. A., Ahmad, S. S., "Cloud Point Extraction of Carbendazim Pesticide in Foods and Environmental Matrices Prior to Visible Spectrophotometric Determination", Vol. 4, No. 3, pp. 30–41, (2016).
[3]        Smedt, C. D., Ferrer, F., Leus, K., Spanoghe, P., "Removal of Pesticides from Aqueous Solutions by Adsorption on Zeolites as Solid Adsorbents", Adsorpt. Sci. Technol, Vol. 33, No. 5, pp. 457–485, (2015).
[4]        Erol, K., Yıldız, E., Alacabey, İ., Karabörk, M., Uzun, L., "Magnetic diatomite for pesticide removal from aqueous solution via hydrophobic interactions", Environmental Science and Pollution Research,Vol. 26, No. 32, pp. 33631-33641, (2019).
[5]        Sabarwal, A., Kumar, K., Singh, R. P., "Hazardous effects of chemical pesticides on human
health–Cancer and other associated disorders", Environ. Toxicol. Pharmacol, Vol. 63, pp. 103–114, September (2018).
[6]        Fenik, J., Tankiewicz, M., Biziuk, M., "Properties and determination of pesticides in fruits and vegetables", Trend Anal Chem, Vol. 814, pp. 20–26, (2011).
[7]        Badr, A. N., Ahmed, M. B. M., Amer, M. M., Thang, V. N., Fouzy, A. S., "Pesticides Evaluation in Egyptian Fruits and Vegetables: A Safety Assessment Study", Journal of Environmental Science and Technology,Vol. 12, pp. 81-91, (2019).
[8]        Oellig, C., Schmid, S., "Polyethyleneimine as weak anionic exchanger adsorbent for clean-up in pesticide residue analysis of fruits and vegetables", Journal of Chromatography A,Vol. 1597, pp. 9-17, (2019).
[9]      خدادادی، م.، صمدی، م. ت.، رحمانی، ع.، ملکی، ر.، رسانی، ع. ا.، شهیدی، ر.، "بررسی غلظت باقی­ماندۀ سموم آفت­کش ارگانوفسفره و کاربامات در منابع تأمین آب آشامیدنی شهر همدان در سال 1386"، مجلة سلامت و محیط‌زیست، دورۀ دوم، شمارۀ چهارم، ص 250-257، (1388).