شبیه‌سازی جذب گاز دی‌اکسیدکربن به‌وسیلۀ محلول آبی منواتانول ‌آمین در یک واکنشگاه لایه‌ریزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ماهشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اهواز

چکیده

در این‌مقاله شبیه‌سازی جذب گاز دی‌اکسید کربن توسط محلول آبی منواتانول ‌آمین در یک واکنشگاه لایه‌ریزان به‌وسیلۀ نرم‌افزار کمسول1 ارائه شده‌است. الگوی به‌کار برده‌شده برای شبیه‌سازی، جنبه‌های بسیاری از فرایندهای واقعی را که در هنگام جذب رخ می‌دهد در نظر گرفته‌است. فرآیندهای انتقال جرم، حرارت و هیدرودینامیک برای فاز مایع و گاز در نظر گرفته شده است و اثر ضریب انتقال جرم فاز گاز و ضریب انتقال حرارت در شبیه‌سازی لحاظ شده‌است. واکنش آمین با دی‌اکسید‌کربن درجۀدو می‌باشد و در پروفایل سرعت، اثر تنش برشی لحاظ شده‌است. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که فقط بخش بسیار کوچکی از ضخامت لایه ریزان (mm002/0) در انتقال جرم مشارکت می‌کند. در این‌تحقیق طول واکنشگاه شبیه‌سازی‌شده، یک‌متر و قطر داخلی آن 0139/0 متر بوده‌است. شبیه‌سازی نشان می‌دهد که افزایش دبی مایع و گاز باعث افزایش میزان جذب گاز توسط محلول آبی MEA می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of CO2 Absorption by Aqueous Mono Ethanol Amine in a Falling Film Reactor

نویسندگان [English]

  • N. Maleki 1
  • S. Zarinabadi 2
  • A. Azimi 1
  • A. Shahbazi Kootenaei 1
1 Mahshahr Branch, Islamic Azad University
2 Ahvaz Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this paper the absorption of CO2 by MEA in a falling film reactor is simulated by means of Comsol Multiphysics. The simulated model is considered many aspects of the real process that occurred during the absorption process. The mass transfer process, the heat transfer process and hydrodynamic for liquid and gas phase is considered. Mass and heat transfer coefficient effect is considered by the simulation. The reaction was second order and the velocity profile was considering the effect of shear stress. The simulation results shown that only a small portion of the film thickness(0.002mm) contributed in mass transfer process. The reactor length was 1m(ID: 0.0139m). The simulation shown that by increasing liquid and gas flow rate, absorption rate by MEA increased too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Comsol Multiphysics
  • MEA
  • Falling Film Reactor

 

[1]          Koronaki, I. P., Prentza, L., Papaefthimiou, V., "Modeling of CO2 capture via chemical absorption processes. An extensive literature review", Renewable and Sustainable Energy Reviews 50 547–566, (2015).
[2]          Akanksha, Pant, K. K., Srivastava, V. K., "Carbon dioxide absorption into mono-ethanolamine in a continuous film contactor", Chemical Engineering Journal 133 229–237 (2007).
[3]          Chavan, V. V., Mashelkarr, R. A., "Gas Absorption in Falling Non-Newtonian Films", Chem. Eng. J, 4 223-228, (1972).
[4]          Pedersen, H., Prenosil, J. E., "Gas absorption in laminar falling films with first order homogenous reaction and gas phase mass transfer resistances", Int. J. Heat Mass Transfer. Vol. 24 pp. 299-304, (1981).
[5]           
[6]          Wasden, F. K., Dukler, A. E., "A Numerical Study of Mass Transfer in Free Falling Wavy Films", AIChE Journal September 1990 Vol. 36 No. 9, (1379-1390).
[7]          Conlisk, A. T., "Falling Film Absorption on a Cylindrical Tube", AIChE Journal Vol. 38 No. 11, (1716-1728), November (1992).
[8]          Yang, R., Jou, D., "Heat and Mass Transfer on the Wavy Film Absorption Process", The Canadian journal of chemical engineering, Vol. 71, (533-538) August (1993).
[9]          Sisoev, G. M., Matar, O. K., Lawrence, C. J., "Absorption of gas into a wavy falling film", Chemical Engineering Science 60 827–838, (2005).
[10]        Chermiti, I., Hidouri N., Brahim, A. B., "Effect of a falling gas–liquid absorption film temperature on entropy generation", Heat Mass Transfer 49:1101–1108, (2013).
[11]        Yang, L., Du, K., Niu, X., Zhang, Y., Li, Y., "Numerical investigation of ammonia falling film absorption outside vertical tube with nanofluids", International Journal of Heat and Mass Transfer 79 241–250, (2014).
[12]        Danish, M., Sharma, R. K., Ali, S., "Gas absorption with first order chemical reaction in a laminar falling film over a reacting solid wall", Applied Mathematical Modelling 32 901–929, (2008).
[13]        Akanksha, Pant, K. K., Srivastava, V. K., "Mass transport correlation for CO2 absorption in aqueous monoethanolamine in a continuous film contactor", Chemical Engineering and Processing 47 920–928, (2008).
[14]        Charpentier, J. C., "Mass Transfer Rates in Gas–Liquid Absorbers and Reactors, in Advances in Chemical Engineering", Vol. 11, Academic Press, New York, USA, pp 1–133, (1981).
[15]        Hikita, H., Asai, S., Katsu, Y., Ikuno, S., "Absorption of carbon dioxide into aqueous monoethanolamine solutions", AIChE. J. 25 793–800, (1979).
[16]        Hikita, H., Ishimi, K., Hara, M., Matsunami, T., "Gas Absorption in Laminar Falling Films of Pseudoplastic Liquids", The Canadian journal of chemical engineering, Vol 62, (352-356), June (1984).
[17]        Blauwhoff, P. M. M., Van Swaaij, W. P. M., "Simultaneous Mass Transfer of H2S and CO2 with Complex Chemical Reactions in an Aqueous IX-isopropanolamine Solution", Chem. Eng. Process., 19 67-83, (1985).
[18]        Gutierrez-Gonzalez, J., Mans-Teixido, C.,
Costa-Lopez, J., "Improved Mathematical Model for a Falling Film Sulfonation Reactor", Ind. Eng. Chem. Res., Vol. 27, (1701-1707), No. 9, (1988).
[19]        Riazi, M. R., "Modeling of gas absorption into turbulent films with chemical reaction', Gas. Sep. Purif: Vol. 10. No. 1, pp. 41-46, (1996).
 
 
[20]        Dabir, B., Riazi, M. R., Davoudirad, H. R., "Modeling of falling film reactors", Chemical Engineering Science,Vol. 51, No. 11, pp. 2553-2558, (1996).
[21]        Jesús-Alfonso, T. O., Giovanni, M. M., Oscar-Yesid S. P., Francisco-José, S. C., "Mathematical Model of a Falling Film Reactor for Methyl Ester Sulfonation," Chemical Product and Process Modeling: Vol. 4: Iss. 5, Article 12, (2009).
[22]        Bo, S., Ma, X., Lan, Z., Chen, J., Chen, H., "Numerical simulation on the falling film absorption process in a counter-flow absorber", Chemical Engineering Journal 156 607–612 609, (2010).
 
[23]        Puxty, G., Rowland, R., Attalla, M., "Describing CO2 mass transfer in amine/ammonia mixtures – no shuttle mechanism required", Energy Procedia 4 1369–1376, (2011).
[24]        Al-Malah, K. I., "Evaluation of Mass Transfer Coefficient of Gas Absorption into Falling Liquid Film", Chem Eng Process Tech 1(3): 1018, (2013).
[25]        Hu, J., Yang, X., Yu, J., Daia, G., "Numerical simulation of Carbon Dioxide (CO2) Absorption and Interfacial Mass Transfer across Vertically Wavy Falling Film", Chem. Eng. Sci., 116, pp. 243-253, (2014).