کلیدواژه‌ها = بازدهی
مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها

دوره 16، شماره 94، آذر و دی 1396، صفحه 101-115

حمید عباسی؛ محمد مهدی مشرفی؛ فریبرز رشیدی


بررسی مخلوط‌های جاذب در چیلر (خنک‌کن) جذبی لیتیم برمید

دوره 11، شماره 64، آذر و دی 1391

ستوده بیات؛ الهام قبادی؛ محمدرضا دهقانی؛ مهسا عربی


شناسایی منابع هدررفت انرژی در یک واحد تولید بخار صنعتی و محاسبة بازدهی آن

دوره 9، شماره 46، فروردین و اردیبهشت 1389

سیدمحسن میراحمدی؛ فرشاد ورامینیان