نویسنده = علی اله وردی
تأثیر مواد پوزولانی در بهبود آثار منفی ناشی از ناحیه انتقالی در بتن

دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 105-111

جعفر شفقت؛ علی اله وردی


مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن‌های خودتراکم

دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390

سعید بختیاری؛ علی اله وردی؛ علی‌اکبر رمضانیانپور؛ طیبه پرهیزکار؛ مازیار رییس‌قاسمی


مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش

دوره 10، شماره 55، خرداد و تیر 1390

سعید بختیاری؛ علی اله وردی؛ علی‌اکبر رمضانیانپور؛ طیبه پرهیزکار؛ مازیار رییس‌قاسمی