نویسنده = شهریار عصفوری
کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397، صفحه 32-43

عارفه نقی زاده؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ روح اله فاتحی


بررسی فرازآوری مصنوعی به شیوه پمپ الکتریکی شناور برای یکی از میادین دریایی ایران

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

محمد احمدوند؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری


تحلیل داده‌های تولید در مخازن هیدروکربوری: مطالعه مروری

دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393

فروزان صادقی؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ محمدحسین حیدری سورشجانی


بررسی فرایند تشکیل هیدرات CO2 در سازندهای آبده نمکی

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

سمیرا مردانه؛ شهریار عصفوری؛ رضا آذین؛ امیرعباس ایزدپناه